صفوی : شعار‌های عوام‌فریبانه و تو خالی ندهیم

سیدسلمان صفوی استاد دانشگاه و رئیس مرکز تحقیقات ایرانی در دانشگاه ‌S.O.A.S در گفت‌وگو با خبرنگار <فردا> به بیان دیدگاه‌هایش در ارتباط با اولویت‌های مجلس هشتم، بحث هسته‌ای و بررسی صلا‌حیت‌ها پرداخته است. وی در این گفت‌وگو احقاق حقوق زنان و تامین مشکلا‌ت معیشتی و حل معضل مسکن جوانان را از اولویت‌های در دستور کار مجلس هشتم عنوان کرده است.

سیدسلمان صفوی در این خصوص معتقد است: مجلس هشتم باید به فکر یک انقلا‌ب اقتصادی، برای ارتقای سطح عمومی رفاه مردم باشد. ملت اگر لا‌زم باشد، هزینه احقاق حقشان را در پرونده هسته‌ای می‌دهند همان‌طور که در 8 سال دفاع مقدس این هزینه را پرداخت کردند اما اینکه دولت می‌گوید این قطعنامه‌ها کاغذ پاره هستند، این صحبت‌ها عوام‌فریبی است. کاندیداها باید از پوپولیسم مذهبی و شعارهای تو خالی عوام‌فریبانه بر حذر باشند و به جای شعار‌های عوام‌فریبانه و توخالی به شعارهای واقعی در زندگی مردم بپردازند.

/ 0 نظر / 7 بازدید